Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/EFEKT/2019 - zorganizowanie wyjazdu integracyjnego – Zimowa Szkoła Liderów dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach

Data publikacji: 05.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2019

Numer ogłoszenia

1221463

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce lub na adres mailowy jedlinski.marcin@tropemprzygody.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 r do godziny 12:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jedlinski.marcin@tropemprzygody.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Jedliński, , jedlinski.marcin@tropemprzygody.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 41 3000119, tel. 501-432-861

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 7-dniowego wyjazdu integracyjnego – Zimowa Szkoła Liderów dla 40 uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach oraz 5 osób kadry w tym: zapewnienie noclegu, transportu, programu według wytycznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: tatrzański Miejscowość: Białka Tatrzańska, Zakopane

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie przeprowadzane jest w ramach projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” – umowa nr RPSW.09.02.01-26-0092/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 7-dniowego wyjazdu integracyjnego – Zimowa Szkoła Liderów dla 40 uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach oraz
5 osób kadry.

Kod CPV

63510000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży i podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

W skład usługi wchodzi:
1. Zapewnienie transportu na trasie Kielce – obiekt zakwaterowania – Kielce, wraz z codzienną dostępnością autokaru dla grupy na miejscu wypoczynku (autokar dowozi dzieci na miejsce realizacji zajęć programowych i oczekuje na grupę).
2. Zapewnienie zakwaterowania podczas wypoczynku zimowego w górach w powiecie tatrzańskim w odległości maksymalnie 30 km od Zakopanego dla 40 uczestników + 5 osób kadry ze strony Zamawiającego. Wyjazd nie może zaczynać się wcześniej niż 25 stycznia, maksymalnie zaś może trwać do 2 lutego 2020 r. (pierwsza połowa ferii województwa świętokrzyskiego).
3. Zapewnienie pobytu w pokojach maksymalnie 4-osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym,
w budynku murowanym spełniającym obowiązujące normy sanitarne i przeciwpożarowe. Dodatkowo dla wychowawców Wykonawca zapewni 2 pokoje 2-osobowe i 1 pokój 1-osobowy. Pokoje kadry muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości do pokojów uczestników.
4. Dodatkowy serwis sprzątający – dezynfekcja łazienek – min. jeden raz na dwa kolejne dni wypoczynku.
5. Zapewnienie całodobowej opieki medycznej dla grupy to znaczy: pielęgniarka lub ratownik medyczny - w razie konieczności dowiezienie i odwiezienie uczestnika wraz z opiekunem do punktu opieki medycznej tj. przychodni lub szpitala, zapewnienie apteczki wyposażonej
w podstawowe materiały potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej
(np. plaster, bandaż itp.) w ramach kosztów wyjazdu.
6. Zapewnienie ubezpieczenia NNW o wartości 10000 zł na cały czas wyjazdu.
7. Zapewnienie 1 sali do prowadzenia warsztatów na wyłączność dla grupy. Sala musi być wyposażona w wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie zajęć typu karaoke lub wieczór filmowy (rzutnik, ekran, sprzęt nagłośnieniowy z mikrofonem).
8. Zapewnienie codziennie od 2 do 6 dnia wyjazdu 4 instruktorów narciarstwa na stokach Kotelnicy Białczańskiej do dyspozycji grupy – 2 bloki zajęć po 2 godziny – w godzinach między 09:00, a 16:00.
9. Zapewnienie codziennie od 2 do 6 dnia karnetów upoważniających do nielimitowanych zjazdów na stokach Kotelnicy Białczańskiej dla grupy 20 osób (grupa w wieku 12 – 15 lat) oraz dla dwóch wychowawców (np. w razie konieczności dojazdu do dziecka).
10. Zapewnienie codziennie od 2 do 6 dnia karnetów upoważniających do nielimitowanej jazdy na lodowisku dla grupy 20 osób (pakiet 3 godzinny/dziennie - grupa w wieku 12 – 17 lat) oraz dla dwóch wychowawców (np. w razie konieczności dojazdu do dziecka).
11. Wypożyczenie sprzętu na cały czas trwania zajęć:
 dla osób korzystających z lodowiska: łyżwy, kaski i 10 pingwingów do nauki jazdy).
 dla osób korzystających z narciarstwa: narty, buty, kaski, kijki.
12. Zapewnienie w ciągu wyjazdu dwóch wejść do Term (minimum 2 wejścia 17:00 – 19:30 – preferowany 3 dzień wyjazdu i 6 dzień wyjazdu). Zakup odpowiednich karnetów leży po stronie Wykonawcy.
13. Zapewnienie w ciągu wyjazdu min 1 wieczornego kuligu (zaprzęg konny) wraz z ogniskiem (pieczone kiełbaski, pieczywo, sosy, gorąca herbata podczas kuligu. Preferowany 5 dzień wyjazdu.
14. Zapewnienie kadry wychowawczej leży po stronie Zamawiającego.
15. Zapewnienie możliwości wydania posiłków dla wszystkich uczestników wypoczynku w tej samej turze posiłku na stołówce. Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z wytycznymi przepisami prawa i muszą spełniać warunki dotyczące wyżywienia grupowego dla dzieci i młodzieży. Minimalna kwota wsadu do kotła to 17 zł.
16. Zapewnienie 4 posiłków dziennie zgodnie z obowiązującymi normami (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja). W dni z jazdą obiad około 16:30, kolacja około 20:00. Podwieczorek wydawany przy śniadaniu w formie dużej bułki słodkiej i butelki 0,5l wody zapakowanej do wyjazdu poza ośrodek. Dodatkowo wykonawca zapewni dostęp do gorącej herbaty na stoku. Posiłki dostępne w opcjach: wegetariańska, bezglutenowa, normalna.
17. Zakup wyprawki dla 40 uczestników w postaci: małe plecaczki do 12 litrów, jednolite dla całej grupy, preferowane jaskrawe kolory.
18. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z przekazanymi wzorami.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wyjazd nie może zaczynać się wcześniej niż 25 stycznia, maksymalnie zaś może trwać do 2 lutego 2020 r. (pierwsza połowa ferii województwa świętokrzyskiego).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zapewni, że obiekt posiada zgodę Państwowej Straży Pożarnej na zakwaterowanie dzieci i młodzieży, pion kuchenno-stołówkowy został dopuszczony do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami prawa w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał min. trzy usługi zgodne z przedmiotem zapytania ofertowego, dla grupy minimum 40 dzieci i/ lub młodzieży.

Potencjał techniczny

Wykonawca biorąc udział w postępowaniu oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca biorąc udział w postępowaniu oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca biorąc udział w postępowaniu oświadcza, że dysponuje odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową.

Dodatkowe warunki

Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 będący integralną częścią Zapytania ofertowego nr 2/EFEKT/2019
Załącznik nr 2 będący integralną częścią Zapytania ofertowego nr 2/EFEKT/2019
Załącznik nr 3 będący integralną częścią Zapytania ofertowego nr 3/EFEKT/2019

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na realizacji zamówienia dla ewentualnych dodatkowych uczestników/-czek projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierować kryterium 80% cena, kryterium 10% emisyjność spalin pojazdu, kryterium 10% realizacja usługi przez przedsiębiorcę będącego Podmiotem Ekonomii Społecznej. Oferta, która uzyska za najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + E + S) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

A. Cena. Punkty przyznawane za kryterium cena

Opis sposobu obliczania kryterium cena.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą naliczone według następującego wzoru:
C = (Cmin / C0 ) x 80
C – ilość punktów przyznana danej ofercie
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert
C0 – cena oferty rozpatrywanej
Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 wskazując cenę za realizację usługi

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80.

B. Aspekt środowiskowy. Punkty przyznawane za emisyjność spalin pojazdu/pojazdów wykorzystanego do realizacji zadania

Pojazd spełniający normę emisji spalin EURO 4 i poniżej – 0 punktów (E = 0)
Pojazd spełniający normę emisji spalin EURO 5 – 5 punktów (E = 5)
Pojazd spełniający normę emisji spalin EURO 6 lub wyższą – 10 punktów (E = 10)
Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 wskazując deklarowaną normę emisji spalin pojazdu/pojazdów.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium emisyjność spalin pojazdu/pojazdów wykorzystanego do realizacji zadania wynosi 10.


C. Aspekt Społeczny. Punkty przyznawane za realizację usługi przez wykonawcę posiadającego status Podmiotu Ekonomii Społecznej

Posiadanie statusu Podmiot Ekonomii Społecznej – 10 punktów (S = 10)
Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 wskazując posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej. Dodatkowo Wykonawca celem potwierdzenia posiadania statusu dołącza do oferty dokument potwierdzający posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej (np. Wydruk KRS)

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Aspekt Społeczny to 10 – punkty otrzymują wykonawcy, którzy posiadają status podmiotu ekonomii społecznej zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA - TROPEM PRZYGODY

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413000119

NIP

9591952316

Tytuł projektu

Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0092/18-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fides Travel Marek Piekarski. 85-792 Bydgoszcz, ul. Kuligowskiego 14
Kwota zaproponowana 54880 zł brutto
Liczba wyświetleń: 313