Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia są elementy składowe chillera amoniakalnego o wydajności nominalnej 70 kW (+2/+50)

Data publikacji: 24.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-10-2018

Numer ogłoszenia

1138843

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 26.09.2018 zmieniono wymagane parametry pomp w załączniku "Karty wymagań sprzętowych".

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.10.2018 r. do godziny 16:00 w kopercie, w siedzibie firmy REMSTAT P. Pochwatka, A. Szcześniak Sp. J. 80-209 Chwaszczyno, ul. Rewerenda 17B z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 08/BK/2018 lub drogą elektroniczną na adres: piotr.pochwatka@remstat.com.pl.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Wiążąca jest data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
6. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP),
b) datę przygotowania oraz termin ważności oferty,
c) zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
d) odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
e) łączną cenę brutto i netto; cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień sporządzenia protokołu wyboru wykonawcy,
f) datę/okres realizacji przedmiotu zamówienia,
g) dane osoby do kontaktu: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej,
h) podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (przy czym pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty).
7. Wszystkie strony oferty winne być ponumerowane i zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości oferty (w przypadku złożenia wersji papierowej).
8. Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.
9. Zapytanie ofertowe wraz z pozostałymi załącznikami sporządzone jest w języku polskim.
10. Oświadczenia, zawiadomienia oraz dodatkowe informacje Zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia.
11. Jeżeli Zamawiający lub oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną i bezpośredniego doręczenia, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Piotr Pochwatka.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.pochwatka@remstat.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Pochwatka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48602232654

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są elementy składowe chillera amoniakalnego o wydajności nominalnej 70 kW (+2/+50)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kartuski Miejscowość: Chwaszczyno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostarczenie elementów składowych chillera amoniakalnego o wydajności nominalnej 70 kW (+2/+50)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są elementy składowe chillera amoniakalnego o wydajności nominalnej 70 kW (+2/+50).
Dokładna wymagana specyfikacja każdego elementu składowego znajduje się w załączniku karta wymagań sprzętowych z numerem odpowiadającym poszczególnym pozycjom oraz w podpisanym skanie zapytania ofertowego.
Pozycja 1: SPRĘŻARKA CHŁODNICZA + wyposażenie - 1 szt.
Pozycja 2: SILNIK ELEKTRYCZNY - 1 szt.
Pozycja 3: WYSOKOSPRAWNY ODOLEJACZ KOALESCENCYJNY - 1 szt.
Pozycja 4: PAROWNIK - 1 szt.
Pozycja 5: SKRAPLACZ - 1 szt.
Pozycja 6: POMPA OBIEGOWA CIECZY CHŁODZONEJ (glikolu) - 1 szt.
Pozycja 7: ZAWORY ODCINAJĄCE GRZYBKOWE
Pozycja 8: ZAWORY ODCINAJĄCE KULOWE
Pozycja 9: ZAWORY ODCINAJĄCE IGLICOWE - SERWISOWE
Pozycja 10: PRZETWORNIKI CIŚNIENIA 4-20 mA
Pozycja 11: PRESOSTATY
Pozycja 12: POMPA OBIEGOWA SKRAPLACZA - 1 szt.
Pozycja 13: ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA + TRÓJDROGOWE ZAWORY PRZEŁĄCZAJĄCE
Pozycja 14: KOLANA NIERDZEWNE 180 stopni
Pozycja 15: DRY COOLER - 1 szt.

Kod CPV

42531000-7

Nazwa kodu CPV

Części sprzętu chłodniczego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia max 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Warunki płatności: przewiduje się jedną płatność przelewem po dostawie przedmiotu zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
3. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby zamawiającego: REMSTAT P. Pochwatka, A. Szcześniak Spółka Jawna, 80-209 Chwaszczyno, ul. Rewerenda 17B, a jego dostawa potwierdzona protokołem odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta jest składana na piśmie w języku polskim.
6. Okres ważności oferty wynosi minimum 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia postępowania ofertowego.
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego. Informacja o wprowadzonych zmianach będzie zawierała datę upublicznienia zmienionego zapytania oraz opis wprowadzonych zmian.
9. Jeśli jest to uzasadnione zakresem zmian wprowadzonych do zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia wprowadzonych zmian w ofertach.
10. Zastrzega się, że wszelkie informacje, w tym wyjaśnienia i zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia będą udostępniane publicznie na stronie internetowej Zamawiającego www.remstat.com.pl oraz w bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a także rozesłane do wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty lub otrzymali pierwotną wersję zapytania ofertowego.
11. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla oferentów.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowana wg. wzoru ofertowego.
2. Oświadczenie oferenta wg. wzoru oświadczenia.
3. Uzupełniona karta wymagań sprzętowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena oferty będzie rozpatrywana osobno dla każdej pozycji zamówienia.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
1. Kryterium „Cena netto”. Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Punktacja za powyższe kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Cena netto przedmiotu zamówienia P1

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
P1=CN*60/CR

P1 – otrzymane punkty
CN – cena netto oferty najkorzystniejszej (najniższa cena)
CR – cena netto oferty rozpatrywanej
2. Kryterium „Termin płatności”. Zamawiający w ramach tego kryterium przyznaje punkty za zaproponowany przez oferentów czas na zapłatę za przedmiot zamówienia. Punktacja w tym przypadku będzie obliczana w sposób następujący:

Termin płatności –P2
- 30 dni lub więcej dni kalendarzowych 10 pkt,
- od 8 do 29 dni kalendarzowych 5 pkt,
- do 7 dni kalendarzowych 0 pkt,

3. Kryterium „Termin realizacji zamówienia”. Punktacja w tym przypadku będzie obliczana w sposób następujący:

Termin realizacji zamówienia P3
- do 14 dni kalendarzowych 30pkt,
- od 14 do 21 dni kalendarzowych 20pkt,
- od 21 do 28 dni kalendarzowych 10pkt,
- powyżej 28 dni kalendarzowych 0pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację.

Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów wg:

P = P1 + P2 +P3

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę.
O wyborze najkorzystniejszej oferty, każdy oferent zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Ponadto wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.remstat.com.pl. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

1. Z przedłożonych ofert wyklucza się oferentów, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o którym mowa w pkt 1 powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REMSTAT PIOTR POCHWATKA, ANDRZEJ SZCZEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Dąbrowszczaków 11

80-373 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

+48602232654

NIP

5842666274

Tytuł projektu

Wysokosprawny, kompaktowy chiller amoniakalny przeznaczony do procesów zamrażalniczych

Numer projektu

RPPM.01.01.01-22-0034/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego, po dokonaniu oceny złożonych ofert, zdecydowano o udzieleniu zamówienia w częściach:
poz. 1 - dostawa sprężarki chłodniczej wraz z wyposażeniem
Wybrano ofertę złożoną przez firmę Berling S.A., która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.

poz. 2 - dostawa silnika elektrycznego
Odrzucono złożone oferty, ze względu na zbyt dużą rozbieżność cenową w stosunku do szacowanej ceny zakupu. Złożone oferty znacząco przewyższały szacowaną cenę zakupu. Szacowania sporządzono dokonując rozeznania rynku.

poz. 3 - dostawa odolejacza koalescencyjnego
Postępowanie w części 3 nierozstrzygnięte ze względu na brak złożonych ofert.

poz. 4 - dostawa parownika
Odrzucono złożone oferty, ze względu na zbyt dużą rozbieżność cenową w stosunku do szacowanej ceny zakupu. Złożone oferty znacząco przewyższały szacowaną cenę zakupu. Szacowania sporządzono dokonując rozeznania rynku.

poz. 5 - dostawa skraplacza płytowego
Odrzucono złożone oferty, ze względu na zbyt duże rozbieżności parametrów technicznych pomiędzy oferowanym wymiennikiem, a wymiennikami innych producentów dostępnymi na rynku.

poz. 6 - dostawa pompy obiegowej cieczy chłodzonej
Wybrano ofertę złożoną przez firmę Atmomat Sp. J., która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.

poz. 7 - dostawa zaworów odcinających grzybkowych
Wybrano ofertę złożoną przez firmę ZTCh, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.

poz. 8 - dostawa zaworów odcinających kulowych
Wybrano ofertę złożoną przez firmę ZTCh, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.

poz. 9 - dostawa zaworów odcinających iglicowych - serwisowych
Odrzucono złożone oferty, ze względu na zbyt niską dopuszczalną temperaturę pracy zaworów.

poz. 10 - dostawa przetworników ciśnienia
Postępowanie w części 10 nierozstrzygnięte ze względu na brak złożonych ofert.

poz. 11 - dostawa presostatów
Postępowanie w części 11 nierozstrzygnięte ze względu na brak złożonych ofert.

poz. 12 - dostawa pompy obiegowej skraplacza
Wybrano ofertę złożoną przez firmę Atmomat Sp. J., która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.

poz. 13 - dostawa zaworów bezpieczeństwa wraz z trójdrogowymi zaworami przełączającymi
Postępowanie w części 13 nierozstrzygnięte ze względu na brak złożonych ofert.

poz. 14 - dostawa kolan nierdzewnych
Postępowanie w części 14 nierozstrzygnięte ze względu na brak złożonych ofert.

poz. 15 - dostawa dry coolera
Wybrano ofertę złożoną przez firmę SCHIESSL Polska, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Liczba wyświetleń: 337