Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 5/BK/2017 - 2 przetworniki stopnia suchości pary

Data publikacji: 06.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2017

Numer ogłoszenia

1066200

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.11.2017 r. do godziny 16:00 w kopercie, w siedzibie firmy REMSTAT P. Pochwatka, A. Szcześniak Sp.J. 80-209 Chwaszczyno, ul. Rewerenda 17B z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 5/BK/2017 lub drogą elektroniczną na adres: piotr.pochwatka@remstat.com.pl.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Wiążąca jest data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
6. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP),
b) datę przygotowania oraz termin ważności oferty,
c) zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
d) odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
e) łączną cenę brutto i netto; cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień sporządzenia protokołu wyboru wykonawcy,
f) datę/okres realizacji przedmiotu zamówienia,
g) dane osoby do kontaktu: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej,
h) podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (przy czym pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty).
7. Wszystkie strony oferty winne być ponumerowane i zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletacje zawartości oferty (w przypadku złożenia wersji papierowej).
8. Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.
9. Oświadczenia, zawiadomienia oraz dodatkowe informacje Zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia.
10. Jeżeli Zamawiający lub oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną i bezpośredniego doręczenia, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.pochwatka@remstat.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Pochwatka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48602232654

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są 2 przetworniki stopnia suchości pary przeznaczone do pracy w instalacji chłodniczej z amoniakiem. Przetworniki będą umieszczone na odcinku pomiędzy parownikiem a sprężarką. Pierwszy z przetworników musi być dostosowany do pracy w układzie zalanym tzn. musi mierzyć stopień suchości pary co najmniej w zakresie od 0.6 do 0.9. Drugi z przetworników musi być dostosowany do pracy w układach DX (układ z odparowaniem bezpośrednim) tzn. musi mierzyć stopień suchości pary w zakresie od 0.8 do 1. W powyższym przypadku stopień suchości pary jest rozumiany jako udział masy pary nasyconej suchej w sumarycznej masie pary mokrej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kartuski Miejscowość: Chwaszczyno, ul. Rewerenda 17B

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup dwóch przetworników stopnia suchości pary, które będą pracowały w instalacji amoniakalnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są 2 przetworniki stopnia suchości pary przeznaczone do pracy w instalacji chłodniczej z amoniakiem. Przetworniki będą umieszczone na odcinku pomiędzy parownikiem a sprężarką. Pierwszy z przetworników musi być dostosowany do pracy w układzie zalanym tzn. musi mierzyć stopień suchości pary co najmniej w zakresie od 0.6 do 0.9. Drugi z przetworników musi być dostosowany do pracy w układach DX (układ z odparowaniem bezpośrednim) tzn. musi mierzyć stopień suchości pary w zakresie od 0.8 do 1. W powyższym przypadku stopień suchości pary jest rozumiany jako udział masy pary nasyconej suchej w sumarycznej masie pary mokrej.
Wymagane parametry techniczne dla przetwornika do układu zalanego:
- dopuszczenie do pracy w instalacji z amoniakiem,
- minimalny zakres mierzonego stopnia suchości: od 0.6 do 0.9,
- temperatura robocza medium: od -50 oC do +60 oC,
- względne ciśnienie robocze medium: od -1 bar do 25 bar,
- zakres temperatury otoczenia: od -20 oC do +50 oC,
- wyjście sygnału mierzonego: prądowe 2-przewodowe 4-20 mA,
- zasilanie DC 24V,
- dodatkowe wyjście alarmu PNP,
- przyłącze procesowe: 3/4” NPT,
- długość odcinka wprowadzanego do rurociągu nie większa niż 350 mm,
- stopień ochrony obudowy: co najmniej IP65.

Wymagane parametry techniczne dla przetwornika do układu DX:
- dopuszczenie do pracy w instalacji z amoniakiem,
- minimalny zakres mierzonego stopnia suchości: od 0.85 do 1.0,
- temperatura robocza medium: od -50 oC do +60 oC,
- względne ciśnienie robocze medium: od -1 bar do 25 bar,
- zakres temperatury otoczenia: od -20 oC do +50 oC,
- wyjście sygnału mierzonego: prądowe 2-przewodowe 4-20 mA,
- zasilanie DC 24V,
- dodatkowe wyjście alarmu PNP,
- przyłącze procesowe: 3/4” NPT,
- długość odcinka wprowadzanego do rurociągu nie większa niż 250 mm,
- stopień ochrony obudowy: co najmniej IP65.

Kod CPV

38500000-0

Nazwa kodu CPV

Aparatura kontrolna i badawcza

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia max 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Warunki płatności: przewiduje się jedną płatność po dostawie przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby zamawiającego: REMSTAT P. Pochwatka, A. Szcześniak Spółka Jawna, 80-209 Chwaszczyno, ul. Rewerenda 17B.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta jest składana na piśmie w języku polskim.
6. Okres ważności oferty wynosi minimum 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia postępowania ofertowego.
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego. Informacja o wprowadzonych zmianach będzie zawierała datę upublicznienia zmienionego zapytania oraz opis wprowadzonych zmian.
9. Jeśli jest to uzasadnione zakresem zmian wprowadzonych do zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia wprowadzonych zmian w ofertach.
10. Zastrzega się, że wszelkie informacje, w tym wyjaśnienia i zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia będą udostępniane publicznie w bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a także rozesłane do wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty lub otrzymali pierwotną wersję zapytania ofertowego.
11. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla oferentów.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowana wg. wzoru ofertowego.
2. Oświadczenie oferenta wg. wzoru oświadczenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród oferentów, którzy złożyli w przewidzianym terminie ofertę spełniającą wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Z wyboru najkorzystniejszej oferty sporządza się protokół.
3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

Cena netto - waga 60 pkt
Termin płatności - waga 10 pkt
Termin realizacji zamówienia - waga 30 pkt

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Kryterium „Cena netto”. Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Punktacja za powyższe kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: P1 = (CNx60)/CR gdzie:
P1 – otrzymane punkty,
CN – cena netto oferty najkorzystniejszej,
CR – cena netto oferty rozpatrywanej,

Kryterium „Termin płatności”. Zamawiający w ramach tego kryterium przyznaje punkty za zaproponowany przez oferentów czas na zapłatę za przedmiot zamówienia. Punktacja w tym przypadku będzie obliczana w sposób następujący:
30 dni lub więcej dni kalendarzowych P2 = 10 pkt,
od 8 do 29 dni kalendarzowych P2 = 5 pkt,
do 7 dni kalendarzowych P2 = 0 pkt,

Kryterium „Termin realizacji zamówienia”. Punktacja w tym przypadku będzie obliczana w sposób następujący:
do 5 dni kalendarzowych P3 = 30pkt,
od 6 do 11 dni kalendarzowych P3 = 20pkt,
od 12 do 15 dni kalendarzowych P3 = 10pkt,
od 16 do 21 dni kalendarzowych P3 = 0pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację.
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów wg wzoru: P = P1 + P2 + P3.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę.
O wyborze najkorzystniejszej oferty, każdy oferent zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Ponadto wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.remstat.com.pl. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

1. Z przedłożonych ofert wyklucza się oferentów, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o którym mowa w pkt 1 powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REMSTAT PIOTR POCHWATKA, ANDRZEJ SZCZEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Dąbrowszczaków 11

80-373 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

+48602232654

NIP

5842666274

Tytuł projektu

Wysokosprawny, kompaktowy chiller amoniakalny przeznaczony do procesów zamrażalniczych

Numer projektu

RPPM.01.01.01-22-0034/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została firma LNS Sp. z o. o.
Liczba wyświetleń: 656