Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 4/BK/2017 Przeprowadzenie prac badawczych w szczególności prac teoretycznych, badań eksperymentalnych obliczeń numerycznych niezbędnych do opracowania separatora kropel i chłodnicy międzystopniowej do kompaktowego chillera amoniakalnego

Data publikacji: 03.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2017

Numer ogłoszenia

1065890

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.11.2017 r. do godziny 16.00 w kopercie, w siedzibie firmy REMSTAT P. Pochwatka, A. Szcześniak Spółka Jawna, 80-209 Chwaszczyno, ul. Rewerenda 17B z dopiskiem „Zapytanie ofertowe numer 4/BK/2017” lub drogą elektroniczną na adres: piotr.pochwatka@remstat.com.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Wiążąca jest data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
6. Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
7. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, siedziba, NIP) oraz adres e-mail,
b) datę przygotowania oraz termin ważności oferty,
c) odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
d) łączną cenę brutto i netto oraz ceny jednostkowe za realizację poszczególnych etapów zamówienia; cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
e) datę realizacji przedmiotu zamówienia,
f) dane osoby do kontaktu: Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej,
g) podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty, zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (przy czym pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty).
8. Wszystkie strony oferty winne być ponumerowane i zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletacje zawartości oferty (w przypadku złożenia wersji papierowej).
9. Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, oświadczenia o posiadaniu potencjału merytoryczno-badawczego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia o posiadanej kategorii naukowej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.pochwatka@remstat.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Pochwatka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48602232654

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac badawczych w zakresie opracowania konstrukcji oddzielacza cieczy i badania na stanowisku laboratoryjnym (zadanie nr 1) oraz opracowania konstrukcji chłodnicy międzystopniowej i badania na stanowisku laboratoryjnym (zadanie nr 2).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kartuski Miejscowość: Chwaszczyno, ul. Rewerenda 17B

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczych w szczególności prac teoretycznych, badań eksperymentalnych obliczeń numerycznych niezbędnych do opracowania separatora kropel i chłodnicy międzystopniowej do kompaktowego chillera amoniakalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie prac badawczych w zakresie opracowania konstrukcji oddzielacza cieczy i badania na stanowisku laboratoryjnym (zadanie nr 1) oraz opracowania konstrukcji chłodnicy międzystopniowej i badania na stanowisku laboratoryjnym (zadanie nr 2).
Każde ze wskazanych wyżej zadań składa się z poszczególnych etapów obejmujących następujący zakres prac:

zadanie nr 1:
Etap 1 :
- wykonanie kwerendy bibliograficznej dotyczącej separacji, a w szczególności separacji kropel z przepływu dla zastosowań w urządzeniach chłodniczych,
- wykonanie kwerendy bibliograficznej dotyczącej możliwości zastosowania niestandardowych metod separacji dla ww. zakresu,
- wykonanie kwerendy bibliograficznej dotyczącej stosowanych konstrukcji separatorów kropel w szczególności amoniakalnych.

Etap 2:
- opracowanie modelu separacji kropel w oddzielaczu,
- opracowanie propozycji konstrukcji oddzielaczy do dalszych badań,
- dla wybranych konstrukcji wykonanie trójwymiarowych stacjonarnych obliczeń przepływowych CFD oddzielaczy z uwzględnieniem separacji kropel,
- dla wybranych przypadków wykonanie trójwymiarowych niestacjonarnych obliczeń przepływowych CFD oddzielaczy z uwzględnieniem separacji kropel.

Etap 3:
- opracowanie stanowiska badawczego do badań oddzielaczy kropel oraz metodyki oceny skuteczności separacji, stanowisko badawcze musi zapewniać możliwość pracy przy przepływie maksymalnym powietrza 1000 Nm3/h przy ciśnieniu maksymalnym 9 bar oraz możliwość płynnej zmiany parametrów pracy (ciśnienie, wydatek),
- dla 3 wybranych przez Zamawiającego parametrów pracy stanowiska, wykonanie laboratoryjnych badań przepływowych 2 oddzielaczy polegających na określeniu pola prędkości w 2 wybranych przekrojach,
- dla 3 wybranych przez Zamawiającego parametrów pracy stanowiska, wykonanie laboratoryjnych badań rozkładu wielkości i koncentracji kropel w 2 wybranych przekrojach 2 oddzielaczy, badania muszą być przeprowadzone z kroplami o wymiarach z zakresu od 50 µm do 500 µm,
- wykonanie analizy uzyskanych rezultatów badań, porównanie z wynikami obliczeń modelowych i obliczeń CFD,
- wykonanie optymalizacji konstrukcji oddzielaczy pod kątem skuteczności separacji i minimalizacji strat ciśnienia oraz eksperymentalna weryfikacja uzyskiwanych parametrów pracy.

zadanie nr 2:
Etap 4:
- wykonanie kwerendy bibliograficznej dotyczącej rozwiązań konstrukcyjnych chłodnic pary,
- wykonanie kwerendy bibliograficznej dotyczącej dwufazowych elementów mieszających, a w szczególności urządzeń strumienicowych.

Etap 5:
- opracowanie modelu wymiany ciepła i masy w amoniakalnej chłodnicy parowej,
- opracowanie modelu wymiany ciepła i masy w dwufazowych elementach mieszających w tym w strumienicy dwufazowej,
- opracowanie konstrukcji chłodnicy międzystopniowej i elementu mieszającego;

Etap 6:
- opracowanie stanowiska badawczego do badań chłodnicy pary oraz metodyki oceny skuteczności jej działania,
- wykonanie laboratoryjnych badań elementów mieszających przy stałym i zmiennym obciążeniu,
- wykonanie laboratoryjnych badań działania prototypu chłodnicy pary,
- wykonanie analizy uzyskanych wyników badań, porównanie z wynikami obliczeń modelowych,
- optymalizacja konstrukcji chłodnicy pary pod kątem minimalizacji wielkości przy zachowaniu wymaganych parametrów wylotowych.

Prototypy oddzielaczy kropel wraz z niezbędnymi odcinkami dolotowymi i wylotowymi oraz chłodnic międzystopniowych wraz z niezbędnymi odcinkami dolotowymi i wylotowymi, niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę określonych badań zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

Realizacja każdego etapu zostanie zakończona opracowaniem (raportem) zawierającym wyniki badań zrealizowanych przez Wykonawcę prac badawczych w ramach każdego z ww. etapów. Raport zostanie dostarczony w formie papierowej oraz elektronicznej.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane nie później niż do dnia 30.09.2018 r.
2. Oferent jest zobowiązany do wskazania w ofercie rzeczywistego czasu realizacji zamówienia. Czas ten nie może przekroczyć okresu podanego w pkt 1 powyżej. Oferty, w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał tę datę nie będą rozpatrywane.
3. Miejscem realizacji Przedmiotu zamówienia będzie siedziba Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy prace pomiarowe zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu przez niego wskazanym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

KRYTERIUM WAGA (pkt)
Cena netto: 90
Termin realizacji zamówienia: 10

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

1. Kryterium „Cena netto”. Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Punktacja za powyższe kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Cena netto przedmiotu zamówienia P1

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
P1 = (CNx90)/CR

P1 – otrzymane punkty,
CN – cena netto oferty najkorzystniejszej,
CR – cena netto oferty rozpatrywanej.

2. Kryterium „Termin realizacji zamówienia”. Zamawiający w ramach tego kryterium przyznaje punkty za czas realizacji zamówienia. Punktacja w tym przypadku będzie obliczana w sposób następujący:

Termin realizacji zamówienia P2

- do 31.07.2018 r. - 10 pkt,
- do 31.08.2018 r. - 5 pkt,
- do 30.09.2018 r. - 0 pkt.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację.

Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów wg:

P = P1 + P2

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę.

Wykluczenia

1. Z przedłożonych ofert wyklucza się oferentów, którzy:
1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt IX niniejszego Zapytania,
2) są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa.
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych zostanie spełniony jeśli oferent przedłoży oświadczenie w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku braku powiązań, o którym wyżej mowa nastąpi poprzez analizę i weryfikację złożonego przez oferenta oświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REMSTAT PIOTR POCHWATKA, ANDRZEJ SZCZEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Dąbrowszczaków 11

80-373 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

+48602232654

NIP

5842666274

Tytuł projektu

Wysokosprawny, kompaktowy chiller amoniakalny przeznaczony do procesów zamrażalniczych

Numer projektu

RPPM.01.01.01-22-0034/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrany został Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk.
Liczba wyświetleń: 651