Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/BK/2017 - Dstawa 2 kompletów wizjerów przepływu do chłodniczej instalacji amoniakalnej

Data publikacji: 02.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2017

Numer ogłoszenia

1059216

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZMIANA z dnia 2017.10.10
W sekcji "CENA OFERTY", w akapicie dotyczącym punktacji w kryterium "Cena" wystąpił błąd literowy.

AKAPIT PRZED ZMIANĄ
Kryterium „Cena netto”. Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Punktacja za powyższe kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: P1 = (CRx60)/CN gdzie:
P1 – otrzymane punkty,
CN – cena netto oferty najkorzystniejszej,
CR – cena netto oferty rozpatrywanej.

AKAPIT PO ZMIANIE
Kryterium „Cena netto”. Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Punktacja za powyższe kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: P1 = (CNx60)/CR gdzie:
P1 – otrzymane punkty,
CN – cena netto oferty najkorzystniejszej,
CR – cena netto oferty rozpatrywanej.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.10.2017 r. do godziny 16:00 w kopercie, w siedzibie firmy REMSTAT P. Pochwatka, A. Szcześniak Sp.J. 80-209 Chwaszczyno, ul. Rewerenda 17B z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 1/BK/2017 lub drogą elektroniczną na adres: piotr.pochwatka@remstat.com.pl.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Wiążąca jest data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
6. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, NIP),
b) datę przygotowania oraz termin ważności oferty,
c) zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów w ramach oferty,
d) odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty,
e) łączną cenę brutto i netto; cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień sporządzenia protokołu wyboru wykonawcy,
f) datę/okres realizacji przedmiotu zamówienia,
g) dane osoby do kontaktu: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej,
h) podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (przy czym pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty).
7. Wszystkie strony oferty winne być ponumerowane i zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletacje zawartości oferty (w przypadku złożenia wersji papierowej).
8. Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.
9. Oświadczenia, zawiadomienia oraz dodatkowe informacje Zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia.
10. Jeżeli Zamawiający lub oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną i bezpośredniego doręczenia, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.pochwatka@remstat.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Pochwatka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kompletów wizjerów przepływu z 3 oknami wziernymi które będą zamontowane na instalacji chłodniczej amoniakalnej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kartuski Miejscowość: Chwaszczyno, ul. Rewerenda 17B

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup 2 kompletów wizjerów przepływu z 3 oknami wziernymi które będą zamontowane na instalacji chłodniczej amoniakalnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kompletów wizjerów przepływu które będą zamontowane na instalacji chłodniczej amoniakalnej, w części parowej, pomiędzy parownikiem a sprężarką. Wizjer musi być dopuszczony do ciągłej pracy w instalacji amoniakalnej dla nominalnych parametrów roboczych podanych poniżej. Nominalna średnica przepływu DN50. Wizjer musi posiadać 3 okna wzierne. Okna wzierne muszą być umieszczone na zakończeniach króćców. Króćce muszą być przyspawane do korpusu wizjera. Osie króćców muszą znajdować się w jednej płaszczyźnie prostopadłej do osi korpusu wizjera. Kąt pomiędzy osiami króćców musi wynosić 90o z tolerancją 0.5o. Dwa okna wzierne umieszczone równolegle do siebie po dwóch stronach rurociągu muszę mieć średnicę obszaru obserwacji nie mniejszą niż średnica rurociągu głównego. Trzecie okno wzierne musi być umieszczone prostopadle do dwóch pozostałych. Średnica trzeciego z okien musi być nie mniejsza niż 25 mm. Okna muszą mieć możliwość wymiany szkła wziernego. Długość króćców powinna być możliwie mała jednak musi zapewniać możliwość montażu wizjerów na rurociągu i wymiany szkła wziernego.
Specyfikacja:
- średnica nominalna wizjera - DN50;
- liczba płaskich okien wziernych dla każdego z wizjerów – 3,
- rozmieszczenie okien wziernych – na końcach trzech króćców o osiach leżących w jednej płaszczyźnie prostopadłej do osi korpusu wizjera,
- średnica dwóch okien wziernych umieszczonych równolegle do siebie po dwóch stronach rurociągu równa lub większa niż 50 mm,
- średnica okna wziernego umieszczonego prostopadle do dwu pozostałych większa niż 25 mm,
- czynnik roboczy – amoniak,
- ciśnienie nominalne – 2.5 MPa,
- ciśnienie próbne nie mniejsze niż – 40 MPa,
- maksymalna dopuszczalna temperatura czynnika 200oC,
- rodzaj przyłączy – przyłącze kołnierzowe,
- długość zabudowy 230±1 mm,
- materiał korpusu – stal węglowa lub materiał równorzędny,
- deklaracja zgodności z Dyrektywą PED.
Rysunek poglądowy wziernika zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia max 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Warunki płatności: przewiduje się jedną płatność po dostawie przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta jest składana na piśmie w języku polskim.
6. Okres ważności oferty wynosi minimum 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia postępowania ofertowego.
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego. Informacja o wprowadzonych zmianach będzie zawierała datę upublicznienia zmienionego zapytania oraz opis wprowadzonych zmian.
9. Jeśli jest to uzasadnione zakresem zmian wprowadzonych do zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia wprowadzonych zmian w ofertach.
10. Zastrzega się, że wszelkie informacje, w tym wyjaśnienia i zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia będą udostępniane publicznie w bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a także rozesłane do wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty lub otrzymali pierwotną wersję zapytania ofertowego.
11. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla oferentów.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowana wg. wzoru ofertowego.
2. Oświadczenie oferenta wg. wzoru oświadczenia

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zakup materiałów, polegającego na powtórzeniu dostawy podobnych materiałów (przedmiotu zamówienia).
2. Warunki wykonywania zamówienia podobnego będą analogiczne do warunków określonych w zamówieniu podstawowym. Szczegóły tego zamówienia będą uregulowane aneksem lub odrębną umową.
3. Zamówienia uzupełniające, o których wyżej mowa mogą zostać udzielone w okresie 3 (trzech) lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, a ich łączna wartość nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.
4. Wykonawcy nie przysługują roszczenia zlecenia mu zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród oferentów, którzy złożyli w przewidzianym terminie ofertę spełniającą wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Z wyboru najkorzystniejszej oferty sporządza się protokół.
3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

Cena netto - waga 60 pkt
Termin płatności - waga 10 pkt
Termin realizacji zamówienia - waga 30 pkt

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Kryterium „Cena netto”. Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Punktacja za powyższe kryterium będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: P1 = (CRx60)/CN gdzie:
P1 – otrzymane punkty,
CN – cena netto oferty najkorzystniejszej,
CR – cena netto oferty rozpatrywanej,

Kryterium „Termin płatności”. Zamawiający w ramach tego kryterium przyznaje punkty za zaproponowany przez oferentów czas na zapłatę za przedmiot zamówienia. Punktacja w tym przypadku będzie obliczana w sposób następujący:
30 dni lub więcej dni kalendarzowych P2 = 10 pkt,
od 8 do 29 dni kalendarzowych P2 = 5 pkt,
do 7 dni kalendarzowych P2 = 0 pkt,

Kryterium „Termin realizacji zamówienia”. Punktacja w tym przypadku będzie obliczana w sposób następujący:
do 5 dni kalendarzowych P3 = 30pkt,
od 6 do 11 dni kalendarzowych P3 = 20pkt,
od 12 do 15 dni kalendarzowych P3 = 10pkt,
od 16 do 21 dni kalendarzowych P3 = 0pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację.
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów wg wzoru: P = P1 + P2 + P3.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę.
O wyborze najkorzystniejszej oferty, każdy oferent zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Ponadto wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

1. Z przedłożonych ofert wyklucza się oferentów, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o którym mowa w pkt 1 powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REMSTAT PIOTR POCHWATKA, ANDRZEJ SZCZEŚNIAK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Dąbrowszczaków 11

80-373 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

+48602232654

NIP

5842666274

Tytuł projektu

Wysokosprawny, kompaktowy chiller amoniakalny przeznaczony do procesów zamrażalniczych

Numer projektu

RPPM.01.01.01-22-0034/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach postępowania ofertowego po dokonaniu oceny ofert wybrana została Firma Kluge Dariusz Kluge
Liczba wyświetleń: 454